Här kan du som barn eller vuxen få hjälp i frågor som rör barn & ungdomar.

Barnombud i Västra Hisingen

Barnombudet i Västra Hisingen heter Ingrid Persson och hon hjälper både barn och vuxna i frågor som rör barn och ungdomar. Barnombudets uppdrag är att se till att alla barn och ungdomar i Västra Hisingen behandlas på ett bra och rättvist sätt och att barnkonventionen följs.

Du som är upp till 18 år och har frågor kan vända dig till barnombudet om du

 • vill ha någon att prata med eller mår dåligt
 • tycker något är fel, är mobbad eller känner dig orättvist behandlad
 • känner dig kränkt eller någon gör dig illa
 • vill få reda på vad du har för rättigheter

Du som är förälder eller annan vuxen kan kontakta barnombudet om du

 • är orolig för att lämna ditt barn eller ungdom i förskolan eller skolan
 • är orolig för säkerheten i förskolan eller skolan
 • har misstankar om att ett barn eller ungdom är utsatt för övergrepp och vill ha hjälp med hur man ska agera
 • misstänker att ett barn eller ungdom är utsatt för mobbning i till exempel skolan, på fritiden eller på sociala medier
 • tror att ett barn eller ungdom diskrimineras eller blir orättvist behandlad på grund av till exempel hudfärg, religion, funktionsnedsättning, kön, könsöverskridande identitet eller könsyttryck, etnicitet eller sexuell läggning.
 • tycker att beslut som fattas, påverkar barn eller unga på ett negativt sätt

Barnombudets uppgifter är att

 • att vara lätt att nå för barn och ungdomar
 • bevaka och säkerställa barn och ungdomars rättigheter, behov och intressen
 • informera om barnkonvention
 • föra barn och ungdomars talan
 • se till att barn och unga får sina röster hörda
 • föra barn och ungdomars talan när det gäller deras arbetsmiljö

Vad händer när du kontaktar barnombudet i Västra Hisingen?

När du kontaktar barnombudet behöver du inte tala om vad du heter utan du kan vara anonym. Barnombudet har tystnadsplikt. Däremot har barnombudet anmälningsplikt om det finns misstanke om att ett barn eller ungdom far illa på något vis.

Här finns kontaktuppgifter till Barnombudet i Västra Hisingen.