Ansökan (om stöd från till exempel socialtjänsten): Ibland kan det hända saker som gör att man kan behöva lite extra stöd; ens barn kan råka illa ut eller må dåligt, man kan stå utan inkomst eller andra saker som gör att livet blir jobbigt. Då kan man ansöka om stöd från socialtjänsten.

Anmälan (till socialtjänsten): Personer som arbetar med barn är skyldiga enligt lag att anmäla till socialtjänsten om de misstänker att ett barn far illa. Socialtjänsten gör då en utredning. Det betyder att man frågar personer runt om barnet, till exempel på skola eller förskola, för att få en så bra bild som möjligt om hur barnet har det.

Att vara listad (på vårdcentral): Man får välja själv vilken vårdcentral man vill tillhöra. Om man inte har gjort ett val så hör man till den närmaste vårdcentralen. Om du är osäker på vilken vårdcentral du är listad på kan du ringa till närmaste vårdcentral och fråga.

Avboka tid: När du har fått en tid hos till exempel tandläkare, vårdcentral eller hårfrisören så är det viktigt att hålla den tid ni kommit överens om. Om du kommer för sent eller inte kommer alls så kan du få betala hela eller delar av besöket trots att du inte utnyttjat tiden. Det gäller även till sådant som kan vara gratis. Till exempel är det gratis för barn och ungdomar att gå till tandläkaren, men om du inte kommer så får du betala en avgift. Om du vet att du inte kan hålla tiden eller blir sjuk så måste du avboka tiden för att inte få betala för den. Det vill säga ringa och tala om att du inte kommer. Till möten där tolk är bokad är det särskilt viktigt eftersom den som beställt tolken får betala kostnaden om inte tolken avbokas i tid.

Barnbidrag: Barn som bor i Sverige har rätt till barnbidrag. Det är pengar som betalas ut från och med månaden efter barnets födelse eller senare om barnet flyttar till Sverige. Barnbidraget betalas ut till och med det kvartal då barnet fyller 16 år. Barn som bor i Sverige har rätt till barnbidrag. Det är pengar som betalas ut från och med månaden efter barnets födelse eller senare om barnet flyttar till Sverige. Barnbidraget betalas ut till och med det kvartal då barnet fyller 16 år.

Bistånd: Det stöd du kan få från till exempel socialtjänsten kallas för bistånd.

Boka tid: Vissa saker måste man du boka tid för att göra, det vill säga komma överens om en tid och en dag när ni ska träffas. Det kan till exempel vara att träffa tandläkaren eller träffa en läkare på vårdcentralen. Det kan också vara för att gå till frisören eller att träffa en advokat. Det som är viktigt när du har bokat en tid är att var där den tid ni har kommit överens om (se Avboka tid).

Dagbarnvårdare: person som tar emot barn i sitt hem på dagarna när föräldrarna arbetar eller går i skolan, istället för dagis (förskola).

Deklaration: Deklaration är en förenkling av ordet Inkomstdeklaration. Deklarationen kan göras på en blankett som till stora delar redan är ifylld av Skatteverket. Du kan också att deklarera på internet, via telefon eller SMS. Inkomstdeklarationen skickas vanligen ut i slutet av mars eller i början av april till alla som ska deklarera Du lämnar i din deklaration uppgifter för de inkomster med mera du haft under det året som gått. Du ska i allmänhet deklarera om du varit bosatt i Sverige under året helt eller delvis och haft någon typ av inkomst. Om du äger en fastighet ska även den deklareras.

Etableringsersättning: Etableringsersättning är en ersättning som kan betalas ut till nyanlända invandrare/flyktingar. Ersättningen är lika för alla oavsett var i landet man bor. Etableringsersättning beslutas av arbetsförmedlingen och betalas ut av Försäkringskassan vid aktivt deltagande i etableringsplanens aktiviteter. Etableringsplanen ska hjälpa dig som nyanländ att skaffa egen försörjning. Ersättningen är individuell, alla vuxna i ett hushåll ska delta i aktiviteter enligt etableringsplan. Vissa nyanlända kan därutöver få etableringstillägg och bostadsersättning. Etableringsersättningen består av:

 • Ett grundbelopp per berättigad nyanländ flykting
 • Barntillägg för varje hemmavarande barn till den nyanlände
 • Bostadsersättning som kan beviljas nyanlända flyktingar som inte är berättigade till bostadsbidrag

Förskola: För barn mellan 1 och 5 år. Här är barnen när föräldrarna arbetar eller går i skola. Kallas också för dagis.

Försörjningsstöd (ekonomiskt bistånd): ett stöd för dig som har stora svårigheter att klara dig själv ekonomiskt. Försörjningsstödet täcker utgifter som är nödvändigt i vardagen, till exempel mat och kläder. Reglerna för detta är likadana i hela Sverige. Om du har särskilda skäl kan du även få hjälp med andra utgifter. Kallades förr socialbidrag.

Kronofogden: Kronofogden är en statlig myndighet som arbetar med skulder. Kronofogden hjälper den som har pengar att fordra att driva in dem, det vill säga att få pengarna från dem som är skyldig pengar. Om du inte betalar dina räkningar kan du alltså hamna hos kronofogden. Kronofogden kommer då att hjälpa den som du är skyldig pengar. Kronofogden har också hand om ansökningar om skuldsanering och har tillsyn över konkursförvaltarnas arbete vid konkurser.

Legitimation: Ordet kommer från det latinska ordet ”legitimo” som betyder ”förklara för laglig”. En legitimationshandling med foto på innehavaren och en namnteckning kallas också identitetskort eller id-kort, och vanligast förekommande är pass och körkort. Det är alltså en handling (kort) du använder för att bevisa vem du är. Du ansöker om legitimation på en bank eller på Skatteverket.

Nattomsorg (även kallad nattis): Om din familj är i behov av barnomsorg på obekväm arbetstid erbjuds i första hand plats på de förskolor som har dygnet-runt-öppet, ”nattis”.

Oskrivna regler: Oskrivna regler kan också förklaras med vad som är socialt accepterat eller sociala uppförandekoder. Det vill säga hur du förväntas uppföra dig tillsammans med andra människor. En oskriven regel är en regel som inte finns beskriven i någon lag men som förväntas följas av människor. Den som inte följer de oskrivna reglerna kan anses ”onormal” eftersom personen då bryter mot normen. Det kan till exempel vara att man ska svara när någon tilltalar en, ska hälsa tillbaka då någon säger hej, samt att man ska uppträda artigt mot andra människor.

Personbevis: Du kan behöva ett personbevis när du ska:

 • skaffa id-kort (dock inte när du ansöker om id-kort hos Skatteverket)
 • söka olika utbildningar/skolor/stipendier
 • ansöka om svenskt medborgarskap
 • ansöka om skilsmässa
 • ha utländskt pass, främlingspass eller liknande

Personbevis är ett intyg som visar vilka uppgifter som finns registrerade för dig i Skatteverkets folkbokföringsdatabas. Personbeviset är inte en legitimationshandling.

Psykiatri: Sjukvård för personer med psykisk ohälsa.

Skolbarnsomsorg: Ställe där ditt barn kan vara efter skolan tills föräldrarna kommer hem från jobb eller skola, kallas också fritids.

Skolplikt: lag som säger att alla barn i Sverige skall gå i skolan. Det innebär att föräldrar måste se till att ens barn kommer till skolan.

Svartjobb: Att jobba svart betyder att varken du eller arbetsgivaren betalar någon skatt. Tänk på att arbetsgivaren aldrig erbjuder svartjobb för att vara schysst mot dig. Det handlar istället om att han eller hon själv vill tjäna så mycket pengar som möjligt. Jobbar du svart tar arbetsgivaren istället de pengarna som skulle betalas in till bland annat din pension och till dina sjukförsäkringar och stoppar i egen ficka. Att jobba svart är olagligt. Det värsta är kanske att du utsätter dig för en stor risk. Om det händer en olycka på ditt jobb står du helt utan skydd eftersom arbetsgivaren inte har tecknat någon försäkring för dig. På längre sikt påverkar svartjobben hela vårt samhälle eftersom de som arbetar svart inte är med och bidrar till sjukvård, skola och andra saker som skattepengarna används till. En bra grundregel att komma ihåg är att ingen seriös arbetsgivare erbjuder svartjobb!

Tänk på att:

 • Om du råkar ut för en olycka när du jobbar svart har du inga försäkringar.
 • Du får ingen sjukpenning om du blir sjuk.
 • Du kan inte använda svartjobbet som merit när du ska söka jobb i framtiden.
 • Det kan vara svårt att låna pengar till exempelvis bostad eller bil, eftersom du inte kan visa att du har några inkomster.
 • Inkomsten från svartjobb inte pensionsgrundande.
 • Det är olagligt​

Underhållsbidrag: Pengar som en förälder, som inte bor tillsammans med sitt barn, ska bidra med till barnets försörjning. Det gäller både om du har gemensam vårdnad eller om en av er har ensam vårdnad. När barnet bor ungefär lika mycket hos er båda räknas det som växelvis boende och ingen av er är skyldig att betala underhållsbidrag. Det är barnet som har rätt till underhållsbidrag. Men det är boföräldern som tar emot pengarna för barnets räkning. Föräldrar är normalt underhållsskyldiga tills den dag barnet fyller 18 år. För barn som fortfarande går i gymnasieskola eller liknande är föräldern underhållsskyldig tills den dag barnet fyller 21 år.

Underhållsstöd: Underhållsstöd är pengar som kan betalas ut av Försäkringskassan. Pengarna betalas ut till den förälder som är vårdnadshavare och bor ensam med barnet eller barnen. Underhållsstöd kan bara betalas ut om den andra föräldern inte betalar underhållsbidrag eller betalar mindre än 1 273 kronor per månad.

Utvecklingssamtal. Minst en gång varje termin ska eleven, läraren och elevens vårdnadshavare träffas för att gå igenom hur det går i skolan och hur eleven trivs. Detta kallas för ett utvecklingssamtal. Samtalet ska ge en grundlig bild av hur det går för ditt barn i skolan, både kunskapsmässigt och socialt.

Vårdcentral: Vårdcentralen (VC) hör till primärvården precis som ungdoms- och jourmottagningar, barnavårdscentraler och mödrahälsovård. Du skall gå till den vårdcentral där du är listad, vet du inte vilken vårdcental du tillhör kan du ringa till den närmaste för att fråga. Till Vårdcentralen går patienter som har sjukdomar och åkommor som inte är direkt akuta. Läkarna på vårdcentralen har dessutom ofta ett övergripande och samordnande ansvar för sina patienter. Om det behövs kan du få en remiss till andra specialiser för utredning och vård. Vårdcentralerna har även hand om laboratorieundersökningar, blodtryckskontroller och andra mer eller mindre rutinmässiga vård- och undersökningsinsatser.

Vårdnadshavare: Den eller de personer som är juridiskt ansvariga för ett barn. Det kan vara en eller båda föräldrarna eller en person utsedd av domstol.

Överklaga: Om du anser att någon fattat ett felaktigt beslut kan det vara så att du har en möjlighet att överklaga. Tala om vad du tycker är fel och varför. Då har du möjlighet att få ett nytt beslut. Det kanske är samma som förut men kan också vara så att du får rätt. Många beslut som fattas av myndigheter eller kommuner har du möjlighet att överklaga. Ett beslut ska alltid vara skriftligt. Nöj dig inte med ett muntligt besked på ett möte eller via telefon. Du har rätt att få hjälp av den myndighet som tagit beslutet du tycker är fel att överklaga på rätt sätt.

Comments are closed.